MAHALLİ İDARELER DERGİSİNDE MART AYINDA NELER VAR

Geçici ve Gezici İşyerlerinin Ruhsatlandırılması

 

Mustafa DÖNMEZ

İhale Sözleşmesinin İdarece Feshi Durumunda Yüklenicinin Öngördüğü ve Öngöremediği Yaptırımlar

Avukat Necati TORUN

Belediye Şirketlerinde Belirli Süreli İş Sözleşmesi Kapsamında

Personel İstihdamı Mümkün Mü?

Mahmut ÇOLAK

Mahalli İdarelerde Çalışan İşçilerin 4857 Sayılı Kanunda Düzenlenen İzinleri

Mehmet YALÇIN

Belediyelerin İlan ve Reklam Vergisi Uygulamaları

M.Lamih ÇELİK

Semt Pazarlarından Satın Alınan Ayıplı Mallar ve Belediye Zabıtasınca Yapılabilecek İşlemler

Avukat Mehmet Akif ULUSOY

SGK Eksik Gün Bildirimi

Akın ŞİMŞEK

Mahalli İdarelerce Yapılan Ödemelerde SGK Prim Ve Vergi Borcu Sorgulama İşlemleri ve Uygulama Hataları

Sedi KAVAK &

Engin KÜKRER

Teknik Personelin İhalede Öngörüldüğü Şekilde Çalıştırılmaması Sonucu Oluşan Cezada Sorumluluk Kime Aittir

Gürkan GÜVEN

Belediye Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Anlayışının Analizi

Salih ÇALAL

Fiyat Farkı Hesabında Güncel Endeks ve Temel Endeks

Atilla İNAN

Belediye Şirketlerinde Çalışan İşçilerin Emekliliği

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Hazine Taşınmazlarının Belediyelere Tahsisi-3

Suat ŞİMŞEK

Belediye Şirketlerinin Kapatılabilmesi İçin Yapılması Gereken İşlemler

Mustafa YAVUZ

Kara Para Aklamada Yeni Yöntemler; İnternet Araçları ve Elektronik Para (E-Para)

Ufuk ÜNLÜ

Yabancı Dil Sınavı ve Tazminatı İle İlgili Önemli Hususlar - II

Fatih YALAZA

2021 Yılında Kamu Kurumlarına Ait Sosyal Tesislerden Yararlananlardan Alınacak Ücretler

Erdoğan DEDEOĞLU

18/02/2021-18/03/2021 Tarihleri Arasındaki Resmi Gazete’de Yayımlanan Önemli Mevzuat

 

Resmi Gazete

Sendikaya Üye Olmayan İşçilerde Artık Sözleşmenin Geç İmzalanmasından Kaynaklı Geriye Dönük Fark Ödemelerden Yararlanacak

Anayasa Mahkemesi Kararı

Müstakil Evinin Bahçesinde Komşunun Mangal Yakması Yasal Mıdır

Yargıtay Kararları

Mali Hizmetler Müdürünün Hesabına Para Geçirmesi

Belediyelerin Üye Oldukları Birliklere Olan Borcun Tahsili

İşe Başlama Bildirimi

Kadastral Parselin İhyası, Tapu İptali Ve Tescil

Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazın Tespiti

2886 Kanun Kapsamında Yapılan İhalede Teklifin Haddi Layık Ve Muvafık Görülmediği

Danıştay Kararları

Davacı Şirket Tarafından İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler Ve Yeterlik Kriterleri Kapsamında Sunulan Belgedeki Eksiklikler

Nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması

S Plaka Verilen İhalede Özel Şart Belirlenmesi

Bazı Kişilerden Nikâh ve Salon  Ücreti Alınmaması

Sayıştay Kararları

Belediyenin Spor Kulübü Derneği’ne İhale Yapılmaksızın Tahsis

 

Belediyenin Spor Kulübü Derneği’ne İhale Yapılmaksızın Tahsis

Yerel Yönetimler Genel Müd. Genelgesi

Encümen Sayısı Hakkında

Ganyan Bayii Ruhsatları Hk.

GES Bina Ruhsat Harcı Hk.

PRATİK BİLGİLER KÖŞESİNDE YER ALAN PARASAL LİMİTLER

Devlet Memurlarıyla İlgili Mali Haklar

 

Devlet Memurlarına Sağlanan Sosyal Yardımlar

Belediye Başkan Ödeneği

Belediye Meclis Üyeleri Huzur Hakkı

Belediyenin Nüfusuna Göre Belediye Encümen Ödeneği

İl Genel Meclis Üyelerinin Huzur Hakları

İl Encümen Brüt Ödenekleri

Asgari Ücretin Net Hesabı Ve İşveren Maliyeti

2021 Yılı Asgari Geçim İndirimi

Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife

1608 Sayılı Kanununa Göre 2021 Yılı Belediye İdari Para Cezaları

2559 Sayılı Polis Vazife Ve Selahiyet Kanununa Göre 2021 Yılı Belediye İdari Para Cezaları

3194 Sayılı İmar Kanunu'na İlişkin İdari Para Cezaları

4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak Para Cezaları

Çeşitli Kanun Ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlara Ait Cetvel

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’na Göre Verilecek Para Cezaları

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu

5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu

7126 Sivil Savunma Kanunu

6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu

Merkezi Bütçe Kanunu H - Cetveli

Fazla Çalışma Ücretleri

Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan Kira İstisna Tutarı

Hizmet Erbabına İşyeri Veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar

Engelliler İçin Vergi İndirimi

Yeniden Değerleme Oranları

Görevden Uzaklaştırma Halinde Ödenecek Ücret

Ücretli Yıllık İzinler

İş Akdinin Feshinde İhbar Tazminatı Tutarları

Memur Ödemelerinden Yapılan Kesintiler

Devlet Memurlarına Hastalık Ve Refakat İzni

Memurlarda Açıktan Vekalette Ödenecek Ücret

Devlet Memurlarında Kurum Dışından Vekalette Ücret

Kurum İçinden Vekalette Ödenecek Ücret

1593 Sayılı Umumı Hıfzıssıhha Kanunu

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

Vergi Usul Kanununda Yer Alan Ve 01.01.2021 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Tutarlar

Çevre Temizlik Vergisi

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunundaki Parasal Limitler

Alındı Birim Fiyatları

Sular Hakkında Kanun

Tahsildarların Üzerinde Tutabilecekleri Para Limiti

Belediye Meclis Ve Encümen İçin Uzlaşma Limitleri

KİK Eşik Değerler ve Parasal Limitler

Bütçe Kanunuda Yer Alan Parasal Sınırlar

Proje Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları