YEREL YÖNETİMLERİN (BELEDİYE VE BİRLİK) PERSONEL ALIMI REHBERİ

Mahalli İdareler Dergisi

YEREL YÖNETİMLERİN (BELEDİYE VE BİRLİK) PERSONEL ALIMI REHBERİ

YEREL YÖNETİMLERİN (BELEDİYE VE BİRLİK) PERSONEL ALIMI REHBERİ

YEREL YÖNETİMLERİN (BELEDİYE VE BİRLİK) PERSONEL ALIMI

REHBERİ

 

 

 

 Yerel  Yön e ti mlere M e mu r,  S özl eş meli  Pe rson el  ve  İşçi  Alı mı:

 

Yerel yönetimlerde memur, sözleşmeli personel, sürekli işçi (belediye şirketleri de dahil) ve geçici işçi olmak üzere 3 statüde personel istihdam edilmektedir.

Yerel yönetimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre memur statüsünde muhtelif unvanlarda memur, bilgisayar işletmeni, mühendis, tekniker, teknisyen, zabıta memuru, itfaiye eri vb.;  5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonunda mühendis, avukat, programcı vb.; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesine göre ise işçi (belediye bünyesinde sürekli işçi ve geçici işçi, ayrıca 375 KHK. kapsamında belediye şirketlerinde de işçi statüsünde) istihdam edilmektedir.

“Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” eki cetvellerde unvan ve sayı itibarıyla tespit edilenler dışında kadro kullanılamamakta ve belirlenen memur ve sürekli işçi kadro toplamı aşılamamaktadır.

5393 s. Belediye Kanununun 49. maddesinin 8. fıkrasına göre; Belediyenin yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin % 30’nu aşamaz. Nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerde bu oran % 40 olarak uygulanmaktadır. Cari personel giderleri bu oranların altına ininceye kadar yeni personel alımı yapılamamaktadır.

 **P ersonel  gid er  or anı  % 30  ve ya  %40  alt ında  ise;

-Bakanlığımızın “ilk defa atama izni” ile 657 s. Kanunun 4/A memur statüsünde memur, bilgisayar işletmeni, mühendis, tekniker, teknisyen, zabıta memuru, itfaiye eri vb. unvanlı kadrolara personel alınmaktadır.

-5393 s. Kanunun 49. maddesine göre, Bakanlığımızdan izin alınmaksızın ilgili Belediyenin takdiriyle

Sözleşmeli Personel (mühendis, mimar, avukat, tabip, ekonomist, programcı vb.) alımı yapılmaktadır.

-4857 s. İş Kanununa göre, Bakanlığımızdan izin alınmaksızın ilgili Belediyenin takdiriyle, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında İŞKUR aracılığıyla sürekli ve geçici işçi alımı yapılmaktadır. Ayrıca, “engelli işçi” için adı geçen Yönetmelik, “eski hükümlü işçi” için ise “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında işçi alımı yapılmaktadır.

 **P ersonel  gid er  or anı  % 30  ve ya  %40  üz erinde  is e;

-657 s. Kanunun 4/A maddesine göre memur statüsündeki kadrolar için,

-5393 s. Kanunun 49. maddesine göre sözleşmeli personel pozisyonları için,

-4857 s. İş Kanununa tabi sürekli ve geçici işçiler için,

Bakanlığımızdan   “İstihdam İzni” (5393s.K.Geçici 1.md.) alınmaktadır. Akabinde 4/A memur statüsünde personel alımı yapabilmek için ayrıca Bakanlığımızdan “İlk defa atama izni” alınması gerekmektedir. Sözleşmeli personel ve işçiler için ise Bakanlığımızdan izin alınmaksızın belediyelerin takdiriyle ilgili mevzuata göre personel alınmaktadır.

Diğer taraftan, yukarıda sayılan personel alımı dışında; engellilerin memur olarak alımı, şehit yakını ve gazilerin memur olarak alımı, asgari 7 yıl hizmeti olan “sözleşmeli er”in memur olarak alımı, bakıma muhtaç çocukların memur olarak belediyelere personel alım işlemini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yürütmektedir.

 

 Yerel  Yön e ti m  Ş irketle rin e  İşçi  Alımı:

375 sayılı KHK’nın Ek 20. maddesine dayanılarak çıkarılan “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı

Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar”a göre; Belediyenin, şirket personeli de dahil yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin % 40’nı aşamaz. Bu oran büyükşehir belediyelerinde % 30 olarak uygulanmaktadır.

 

**Personel gider oranı %30 veya %40 altında ise;

-Bakanlığımızdan izin alınmaksızın ilgili belediyenin takdiriyle ve İŞKUR tarafından ilan edilmek suretiyle, belediye şirketine işçi alınmaktadır.

**Personel gider oranı %30 veya %40 üzerinde ise;

-Bakanlığımızdan  izin  alınması  ve  akabinde  İŞKUR  tarafından  ilan  edilmek  suretiyle,  belediye

şirketine işçi alınmaktadır.

 

İLK DEFA MEMUR ALIMI İŞLEMLERİ

Belediyelerin KPSS B Grubunda yer alan boş memur kadrolarına (memur, VHKİ, bilgisayar işletmeni,

mühendis, tekniker, teknisyen, şoför, vb.) ilk defa yapılacak atamalar, merkezi yerleştirme yoluyla atama veya

yerel idare tarafından yapılacak sınav yoluyla atama olmak üzere iki yöntemle yapılmaktadır.

 

İlk Defa Atama İzni

Belediyelerdeki boş memur kadrolarına ilk defa yapılacak atama işlemleri Mahalli İdarelere İlk Defa

Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. Memur kadrolarına her iki yöntem ile atama yapılabilmesi için, boş memur kadrolarının unvanı, sınıfı ve sayıları belirtilmek suretiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınacaktır. İzin taleplerine ilgili Yönetmeliğin ekinde yer alan talep edilen kadro unvanına ait Atama İzin Formu (Ek-3) ile Personel Gider Oranı Cetveli (Ek-4) eklenecektir.

Atama izni verilen kadrolara her iki yöntem ile memur alımı yapılabilir. İzin verilmeyen kadrolar için merkezi yerleştirmeye başvurulamaz, duyuru ve sınav yapılamaz.

 

A-Merkezi Yerleştirme Yoluyla Yerel Yönetimlere Atama

Yerel  yönetimlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından atama izni verilen memur kadrolarına,

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin dördüncü bölüm hükümlerine göre merkezi yerleştirme yoluyla atama yapılabilmektedir. Merkezi yerleştirme yoluyla yapılacak atamalarda; idareler tarafından başvuru yapılması, atama yapılacak kadrolara ilişkin bilgilerin ve aranan koşulların ilgili kuruma bildirilmesi, kazananların göreve başlatılması ve diğer hususlar bu bölümde yer alan kural ve şartlara göre yürütülmektedir.

Merkezi yerleştirme yoluyla atama yapmak isteyen belediyeler, yerleştirme taleplerine ilişkin kadroların unvan ve sayı bilgilerini 15 gün içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildireceklerdir. Bu bilgiler, Nitelik Kod Kılavuzuna uygunluğu açısından incelenerek ÖSYM’ye intikal ettirilir ve KPSS sonucuna göre yerel yönetimlere atamaya hak kazananlar ÖSYM’ce açıklanır ve yerel yönetimlerce atamaları yapılır.

 

B-Yerel Yönetimler Tarafından Yapılacak Sınav Yoluyla Atama

Yerel yönetimler, atama izni verilen memur kadrolarına, sınav yaparak atama işlemi gerçekleştirir.

Sınav; başvuran adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı veya sözlü olarak yapılabilir ve sınav sonucundaki başarı puanına göre yerleştirme yapılır. Sözlü sınav, hizmetin gerektirdiği hallerde araç, iş makinesi ve bilgisayar kullanımı ile sportif dayanıklılık gibi özellikleri ölçecek şekilde uygulamalı olarak da yapılabilir. Yazılı sınav, idareler tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde ilgili kurumun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre yaptırılabilir.

Atama yapılacak kadroların unvan ve sayılarına ilişkin izin alımını müteakip ilgili belediyede beş kişilik sınav kurulu oluşturulur. Sınav ile ilgili bütün işlemler bu kurul tarafından yürütülür. Atama yapılacak kadro sayıları ile bu kadroların sınıf, unvan ve dereceleri; sıralamaya esas olacak KPSS puan türü ile asgari puanı; başvuru tarihleri ile başvuru yöntemi; başvuru yapacak adayda aranılacak nitelikler ile istenilen belgeler; yapılacak sınavın yeri, zamanı, türü, sınav konuları ve değerlendirme yöntemi ile gerekli görülen diğer hususlar son başvuru tarihinden en az 30 gün önce Resmî Gazetede, ilgili belediye ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü kurumsal internet sitesinde duyurulur. Adayların herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla yayımlanmış duyurularda idare tarafından değişiklik yapılmaması esastır. Atama yapılacak kadrolarda aranılacak nitelikler ve istenilen belgeler; adayların başvurularını kısıtlayacak ve belirli bir kişiyi tarif eder nitelikte olmamalıdır. Duyurular

 

Bakanlığımız tarafından gerekli kontrol işlemi yapıldıktan sonra Resmi Gazete ile ilgili yerel idare ve

Bakanlığımız resmi internet sayfasında yayımlanır.

 

 

 

Sınava başvuru şartları

Sınava katılmak isteyenlerin, sınava son başvuru tarihi itibarıyla;

*Memur olabilmek için aranan genel şartları taşımak,

*Belediyelerin bu kadrolar için belirleyecekleri diğer nitelikleri taşımak,

şartlarına haiz olmaları gerekmektedir.

 

Yerel Yönetimlerde ilk defa memur alımı iş ve işlemleri Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri kapsamında gerçekleştirilmektedir. Buna göre, yerel yönetimlerde istihdam edileceklerde aranacak genel şartlar;

-Türk vatandaşı olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak, olarak belirlenmiştir.

 

Sınava başvuru için özel şartlar

-İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili

olarak geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak      unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak .

-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış

olmamak.

-Belediyelerin bu kadrolar için belirleyecekleri diğer nitelikleri taşımak; (Öğrenim şartları, sertifika, sürücü belgesi vb.)

 

Sınava başvuru için gerekli belgeler

Sınava girmek isteyen  adaylar için başvurular, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla veya

elektronik ortamda yapılabilir. Sınava girmek isteyen adaylar, Belediyenin internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklemeleri gerekmektedir;

-Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri ilgili belediyece tasdik edilebilir),

-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri ilgili belediyece tasdik edilebilir),

-Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri ilgili belediyece tasdik edilebilir),

-KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

-Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

-2 adet biyometrik fotoğraf (1adedi forma yapıştırılacak),

-Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe.

 

Sınava başvuru ve Sınav konuları

Başvurular, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılır.

Sınavın kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat konuları yer almaktadır. Ayrıca, sınav atanılacak kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini de kapsamaktadır.

 

Sınav sonuçları

Sınavda başarılı sayılmak için, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657

sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15'er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve idarenin internet adresinde ilan edilir.

Adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağrılır ve bunlardan yazılı veya sözlü sınav sonucuna göre atamaya hak kazananlar belirlenerek atamaları yapılır.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilir ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılır.

Atama işlemleri

İdarenin internet sitesinde, başarı listesine göre sınavı asıl olarak kazandığı belirlenenlerden atamaya

hak kazananlar, yapılan duyuruda belirtilen süre içerisinde istenilen belgeler ile birlikte atanmak üzere yazılı başvuruda bulunulur.

İdarece yapılan belge incelemesinden sonra atanmaya haiz olduğu tespit edilenlerin atmaları yapılır. Ancak atama için öngörülen koşullara uymayan ve gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmaz.

 

YEREL YÖNETİMLERDE ZABITA MEMURU VE İTFAİYE ERİ KADROLARINA ATAMA

İŞLEMLERİ

Belediyelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına ilk

defa yapılacak atama işlemleri Belediye Zabıta Yönetmeliği ile Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine

göre yürütülmektedir.

 

Atama izni ve sınav duyurusu

Belediyeler tarafından atama yapılacak zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarının sayıları belirtilmek

suretiyle Bakanlığımızdan izin alınacaktır. İzin taleplerine zabıta memuru için Belediye Zabıta Yönetmeliği eki Atama İzin Formu (Ek-4) ile Personel Gider Oranı Cetveli (Ek-5), itfaiye eri için Belediye İtfaiye Yönetmeliği eki Atama izin Formu (Ek-5) ile Personel Gider Oranı Cetveli (Ek-6) eklenecektir.

Atama izni verilmeyen kadrolar için, duyuru ve sınav yapılmaz.

Atama yapılacak kadroların unvan ve sayılarına ilişkin izin alımını müteakip ilgili belediyede beş kişilik sınav kurulu oluşturulur. Sınav ile ilgili bütün işlemler bu kurul tarafından yürütülür. Atama yapılacak kadro sayıları ile bu kadroların dereceleri; sıralamaya esas olacak KPSS puan türü ile asgari puanı; başvuru tarihleri ile başvuru yöntemi; başvuru yapacak adayda aranılacak nitelikler ile istenilen belgeler; yapılacak sınavın yeri, zamanı, türü, sınav konuları ve değerlendirme yöntemi ile gerekli görülen diğer hususlar son başvuru tarihinden en az 30 gün önce Resmî Gazetede, ilgili belediye ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü kurumsal internet sitesinde duyurulur. Adayların herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla yayımlanmış duyurularda idare tarafından değişiklik yapılmaması esastır. Atama yapılacak kadrolarda aranılacak nitelikler ve istenilen belgeler, adayların başvurularını kısıtlayacak ve belirli bir kişiyi tarif eder nitelikte belirlenmemektedir. Duyurular Bakanlığımız tarafından gerekli kontrol işlemi yapıldıktan sonra Resmi Gazete ile ilgili yerel idare ve Bakanlığımız resmi internet sayfasında yayımlanır.

 

Zabıta memuru ve itfaiye eri alımı sınavına kabul için aranan genel şartlar (Belediye Zabıta

Yönetmeliği madde 13/A, Belediye İtfaiye Yönetmeliği madde 15/A);

Sınava katılmak isteyenlerin, sınava son başvuru tarihi itibariyle;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,

-En az lise veya dengi okul mezunu olmaları,

-Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,

-Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları,

-Geçerlilik süresi dolmamış KPSS puan türünden, sınav duyurusunda belirtilmiş olan asgari puanı almış olmaları,

-İtfaiye eri için, Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

-İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik

Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmaları,

gerekir.

 

Sınava kabul için özel şartlar

-İlan edilen unvanlar için geçerlilik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım

yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, sınav duyurusunda belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış

olmamak.

-Belediyelerin bu kadrolar için belirleyecekleri diğer nitelikleri taşımak; (Öğrenim şartları, sertifika, sürücü belgesi vb.)

Sınava başvuru

Zabıta memuru ve itfaiye eri alım sınavı için başvuruları şahsen yapılır.

 

Zabıta memuru ve itfaiye eri alım sınavına başvurular için gerekli belgeler

-Sınava girmek  isteyen  adaylar,  Belediyenin  internet  adresi  üzerinden  temin  edecekleri  başvuru

formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir:

-Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri ilgili belediye

tarafından tasdik edilebilir),

-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri ilgili belediyece tasdik edilebilir),

-Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),

-KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

-Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

-Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

-2 adet biyometrik fotoğraf (1adedi forma yapıştırılacak),

-Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri ilgili belediyece tasdik edilebilir)

 

Sınavın yapılması

Sınav, adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı veya sözlü ile uygulamalı olmak üzere iki

bölüm halinde yapılır.

Yazılı veya Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 Sayılı

Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat konularından oluşur.

 

Uygulamalı sınav

Zabıta memuru için uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile

sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsar. İtfaiye eri için uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsar.

 

Sınav sonuçları

Zabıta memuru sınav sonuçları; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25'er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır. Yazılı ya da sözlü sınavın

%50 si ile uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı hesaplanır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

İtfaiye eri sınav sonuçları; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25'er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır. Yazılı ya da sözlü sınavın

%40 ı uygulamalı sınavın ise %60 ı alınarak sınav puanı hesaplanır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı; Belediye tarafından yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve idarenin internet adresinde ilan edilir.

Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin internet adresinde ilan edilir ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılır.

 

Atama işlemleri

Yerel idarenin internet sitesinde başarı listesine göre sınavı asıl olarak kazandığı belirlenenlerden

atamaya hak kazananlar, yapılan duyuruda belirtilen süre içerisinde istenilen belgeler ile birlikte atanmak üzere yazılı başvuruda bulunur. İdarece yapılan belge incelemesinden sonra atanmaya haiz olduğu tespit edilenlerin atamaları yapılır. Ancak atama için öngörülen koşullara uymayan ve gerekli belgeleri süresi içinde getirmeyen adayların atamaları yapılmaz.

 

YEREL YÖNETİMLERDE MÜFETTİŞ VE MALİ HİZMET UZMANI ALIMI İŞLEMLERİ

Norm kadro standartları cetvellerinde kendi alt gruplarında müfettiş ve mali hizmet uzmanı öngörülen

kapsama dahil yerel yönetimler bu unvanlarda personel istihdam edebilirler.

 

*Müfettiş veya müfettiş yardımcısı istihdamı için teftiş kurulu başkanlığı ve/veya müdürlüğü bulunan yerel  yönetimler  mevzuata  uygun  olarak  hazırladıkları  teftiş  kurulu  yönetmeliklerini Bakanlığımızdan alınacak uygun görüşten sonra yürürlüğe koyarlar. Söz konusu yönetmelik için uygun görüş alınmadan müfettiş ve müfettiş yardımcılığı kadrolarına atama yapılamaz. Teftiş kurulu yönetmelikleri uygun görülen yerel yönetimler bu kadrolara atama yapmak için 2018/7 Cumhurbaşkanlığı Genelgesine istinaden Cumhurbaşkanlığından izin alınmaktadır. Yerel yönetimler sınav iznine müteakip alımları kendi teftiş kurulu yönetmelikleri uyarınca gerçekleştirmektedirler.

Müfettiş yardımcısı olarak istihdam edileceklerin; yerel yönetimlerin teftiş kurulu yönetmeliklerinde belirttikleri şartlar ile birlikte en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları gerekmektedir.

 

*Mali hizmetler uzmanı ve mali hizmetler uzman yardımcılığı kadrolarında istihdam; Malî Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğindeki hükümler uyarınca yerel yönetimlerin Hazine ve Maliye Bakanlığına yapmış olduğu talepler üzerine gerçekleştirilir. Bu istihdama ilişkin iş ve işlemler Hazine ve Maliye Bakanlığınca gerçekleştirilmektedir.

 

Mali hizmetler uzman yardımcısı olarak istihdam edileceklerin;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen

genel şartları taşımak,

-En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

-Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,

şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

 

YEREL YÖNETİMLERDE İSTİSNAİ MEMURLUK OLAN “ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ”

ATAMA İŞLEMLERİ:

İstisnai memurluklar arasında sayılan özel kalem müdürü kadrosu ile ilgili olarak 657 sayılı Kanunun

59’uncu maddesinde; özel kalem müdürlüklerine bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabileceği hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde özel kalem müdürlüğü kadrolarına, Bakanlığımızdan izin alınmak suretiyle atamaya yetkili amir tarafından atama yapılabilmektedir.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE GENEL SEKRETER İLE SU İDARELERİNE GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ ATAMA İŞLEMLERİ

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22’inci maddesine göre, büyükşehir genel sekreteri,

büyükşehir belediye başkanının teklifi üzerine Bakanlık Makamınca atanmaktadır. Aynı şekilde, 2560 sayılı İSKİ Kanunun 11’inci maddesi çerçevesinde, su ve kanalizasyon idarelerinin genel müdürleri ilgili büyükşehir belediye başkanlarının teklifi üzerine Bakanlık Makamınca atanmaktadır.

Diğer taraftan, 2560 sayılı Kanununun 7’inci maddesine göre, yönetim kurulunun diğer üç üyesi 3 yıl süreyle büyükşehir belediyesi başkanının teklifi ve Bakanlık Makamının onayı ile atanmaktadır.

Yönetim Kuruluna atanacak üyelerin,  su ve kanalizasyon idarelerinin konusuna giren teknik işlerde, yöneticilikte veya işletmecilikte uzmanlaşmış bulunmaları ve uzmanlıklarına uygun yüksek öğrenim görmüş olmaları şartı aranır.

 

YEREL YÖNETİMLERDE SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMI

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine göre mühendis, mimar, şehir plancısı, tabip,

veteriner, tekniker, teknisyen, avukat, programcı vb. uzman ve teknik personelin yıllık sözleşme imzalamak suretiyle ve sınav şartına bağlı olmaksızın istihdam edilmesi öngörülmüştür.

Yerel yönetimlerde sözleşmeli personel olarak çalışmak isteyenlerin; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 12 nci maddesi gereğince ilgili kurumların belirleyeceği özel koşulların yanı sıra 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları gereklidir.

Buna göre; Bakanlığımızca yürürlüğe konulan 02.01.2020 tarihli ve 2020/2 sayılı Genelge ile belirlenen unvanlarda istihdam edilecek sözleşmeli personelin, söz konusu Esaslar eki 4 sayılı Cetvelde yer alan nitelikleri veya Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte yer alan nitelikleri taşıması gerekmektedir.

Yerel Yönetim ile sözleşmeli çalıştırılacak personel arasında yapılan sözleşmenin bir örneği ve ilgili

diğer belgeler, incelenmek üzere Bakanlığımıza intikal ettirilmektedir.

 

YEREL YÖNETİMLERİN KENDİ BÜNYESİNDE SÜREKLİ İŞÇİ VE GEÇİCİ İŞÇİ İSTİHDAMI

Yerel yönetimlerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar

Hakkında Yönetmelik kapsamında İŞKUR aracılığıyla sürekli ve geçici işçi alımı yapılmaktadır. Ayrıca, “engelli işçi” için adı geçen Yönetmelik, “eski hükümlü işçi” için ise “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski

 

Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında

Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre işçi alımı yapılmaktadır.

Buna göre; yerel yönetimlerde işçi statüsünde çalışmak isteyenlerin;

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartlarını taşımaları gerekmektedir.

 

Yerel yönetimler, işçi taleplerini işçi alımını yapacakları yerdeki  Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine verirler. İşçi talepleri, İŞKUR internet sayfasında ilan edilir. Söz konusu talepler İŞKUR tarafından uygun görülen diğer iletişim araçları ile de kamuoyuna duyurulabilir. Önlisans ve lisans düzeyindeki işçi talepleri KPSS puanıyla, aynı eğitim düzeyindeki münhasıran engelli işçi talepleri EKPSS puanıyla; ortaöğretim ve daha alt eğitim düzeyindeki işçi talepleri ile temizlik hizmetlerinde, güvenlik ve koruma hizmetlerinde, bakım ve onarım hizmetlerinde, eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacaklara ilişkin taleplere gönderilecek adaylar ise noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenir.

Açık iş taleplerinin karşılanması için gönderilecek listelerde İŞKUR tarafından aşağıda sayılanlara öncelik hakkı tanınır:

a) Terörle mücadele sırasında malul sayılmayacak şekilde yaralananlar ile terörle mücadelede üstün başarılarından dolayı komutanlarınca takdire layık görülen yedek subay, erbaş ve erler.

b) Tabii afetlerden zarar gören afetzedeler.

c) 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanlar.

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında çalışırken, disiplin soruşturması veya 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir neden ile iş akdi feshedilenler.

Yerel yönetimlerde işe yerleştirilecek kişileri, İŞKUR tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirler. Sınav; yazılı veya sözlü yöntemlerden biri veya ikisi kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılır. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.

İşe alım sürecinin; kamu kurum ve kuruluşlarınca, İŞKUR tarafından gönderilen listelerin ulaşmasını müteakip yirmi gün içinde tamamlanması esastır.

Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanununun 30’uncu maddesine göre, yerel yönetimler toplam işçi sayısının % 4 oranında engelli, % 2 oranında ise eski hükümlü çalıştırmak zorundadırlar.

Öte yandan, 02.01.2020 tarihli ve 2020/3 sayılı Bakanlık Genelgesine göre,  %30 veya %40 olan personel gider oranlarına bakılmaksızın ve Bakanlığımız iznine tabi olmaksızın, yerel yönetimler engelli ve eski hükümlü işçi alımı yapabilmektedirler.

 

YEREL YÖNETİM ŞİRKETLERİNDE İŞÇİ İSTİHDAMI

Yerel  yönetimlerde  personel  çalıştırılmasına  dayalı  hizmet  alımları  sözleşmeleri  kapsamında

çalıştırılanlar, 375 sayılı KHK’nin Geçici 24 üncü maddesi uyarınca, sermayesinin yarısından fazlası belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlere, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmayanlar aynı Kararnamenin Ek 20 nci maddesine göre münhasıran bu amaçla kurulan şirketlerde işçi statüsüne geçirilmiştir.

Bu kapsamda, yerel yönetimler personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerini doğrudan hizmet alımı yöntemiyle bu şirketlere gördürmekte olup, bu şirketlere yeni personel alımı ise, 375 sayılı KHK’nın Ek 20 nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların

 

Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine

İlişkin Usul ve Esaslar”a göre yapılmaktadır.

Bahsi geçen Esaslar’a göre, belediye şirketlerinde işe alınacakların;

-5/9/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

-18 yaşını tamamlamış olmak,

-Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkûm olmamak,

-Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağma gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

-22/5/2003 tarihti ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

-Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

-İlgili idarelerce ihtiyaç duyulması halinde belirlenecek işin niteliğine uygun özel şartları taşımak, şartlarını sağlamaları gerekmektedir.

Şirketlere işçi alımı, ilgili belediye veya bağlı kuruluşun takdiriyle ve İŞKUR tarafından ilan edilmek suretiyle yapılmaktadır.

Şirket personeli de dahil yıllık toplam personel giderleri söz konusu Esaslarda belirtilen oranı (%30 veya %40) aşan yerel yönetimler, Bakanlığımızdan izin almalarının akabinde İŞKUR tarafından ilan edilmek suretiyle yerel yönetim şirketine işçi alımı yapabilmektedirler. Ancak,  02.01.2020 tarihli ve 2020/3 sayılı Bakanlık Genelgesine göre,  %30 veya %40 olan personel gider oranlarına bakılmaksızın ve Bakanlığımız iznine tabi olmaksızın, yerel yönetim şirketlerine engelli ve eski hükümlü işçi alımı yapılabilmektedir.

 

AİLE  VE  SOSYAL  HİZMETLER  BAKANLIĞI  TARAFINDAN  YÜRÜTÜLEN  ATAMA

İŞLEMLERİ

*3713  sayılı  Terörle  Mücadele  Kanununun  Ek  1  inci  maddesi  gereğince,  memur  kadroları  ile

sözleşmeli personel pozisyonlarına ve sürekli işçi kadrolarına, kura sonucuna göre Aile ve Sosyal Hizmetler

Bakanlığı tarafından atama teklifi yapılanlar,

*Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik kapsamında dolu memur kadro sayısının yüzde üçü oranında tahsis edilen kadrolara EKPSS sınav sonucu veya kura (ilkokul, ortaokul mezunları) sonucuna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından memur statüsüyle yerleştirilenler,

*2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında, toplam kadrolarının (memur, sözleşmeli personel, işçi) binde biri oranında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen hak sahipleri,

*6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun Ek 1 inci maddesine göre, sözleşmeli erbaş ve er olarak en az 7 yıl hizmet yılını tamamlayanlar arasından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gönderilen adaylar arasından mülakat sınavında başarılı olanlar memur ve sözleşmeli personel statüsünde,

yerel yönetimlerlerce atanırlar.

6191 sayılı Kanun kapsamında yapılacak atamalar kurumların talebiyle isteğe bağlı, diğer atamalar ise

zorunludur.

Sayfamızı Paylaşın