Yerel Yönetim Politikaları Kurulu

Mahalli İdareler Dergisi
2018-11-05

Yerel Yönetim Politikaları Kurulu

Yerel Yönetim Politikaları Kurulu

M.Lamih ÇELİK

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı

Giriş

Yeni sistemde cumhurbaşkanı beş yıl boyunca güvenlikten dış politikaya, eğitimden sağlığa toplumu ilgilendiren bütün kamu politikalarını doğrudan ya da dolaylı olarak belirleyecek, uygulayacak ve uygulamaları takip edecektir. Bu politikalar çerçevesinde cumhurbaşkanından toplumun kronik sorunlarına çözüm üretmesi ve toplumsal talep ve ihtiyaçları karşılaması beklenmektedir. Cumhurbaşkanını kamu politikası oluşturma kapasitesini geliştirmek açısından başvurulan araçlardan biri ofisler diğeri kurullardır. Bu çalışmamızda 1 nolu Cumhurbaşkanı kararnamesi ile[1] Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan“Yerel Yönetim Politikaları Kurulu (m.20) ele alınacaktır.

1-Yerel Yönetim Politikaları Kurulunun oluşumu

Cumhurbaşkanı, kurulun başkanıdır. (CK-1/m.21/1)Kurul en az üç üyeden oluşur. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanı kararıyla atanır. Cumhurbaşkanı kurul üyelerinden birini başkanvekili olarak görevlendirir.(CK-1/m.21/2)

Kurul üyeleri 3 nolu Cumhurbaşkanı kararnamesinde[2] (I) nolu cetvelde sayıldığından dolayı Kurul üyesi olarak atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır(m.3/1)

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

c) Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

Kurul üyelerinin görev süresi, atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemez. Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde, bunların görevi de sona erer. Ancak bunlar, yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam eder. Görev süreleri sona erenler, yeniden atanabilir. Bunlar, görev süreleri sona ermeden de Cumhurbaşkanınca görevden alınabilir.(m.4)

Kamu görevlisi olmayanlar arasından kurul üyesi olarak atananlardan görevleri sona eren veya görevden alınanlara tazminat ödenip ödenmemesi ve tazminat miktarı ile buna ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanınca belirlenir.(m.6/1)

Kamu görevlileri arasından kurul üyesi olarak atananlardan görev süresi sona erenler veya görevden alınanlar;(m.6/2) Cumhurbaşkanınca,

a) Daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara,

b) Denetim elemanı ya da uzman kadrolarına veya bunlara denk pozisyonlara,

c) Araştırmacı veya uygun görülecek diğer kadro ve pozisyonlara,

atanırlar. Atama yapılıncaya, kadar bunların görev yaptıkları, kadro, pozisyon veya görevlere ilişkin almakta oldukları her türlü ödemeler, görev yaptıkları kurum tarafından yapılır.  Bu şekilde atanacaklar için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması hâlinde, bunlar için başka bir işleme gerek kalmaksızın, söz konusu kadro veya pozisyonlar ihdas edilmiş ve kurumların kadro veya pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. 

2-Yerel Yönetim Politikaları Kurulunun görev ve yetkileri (m.31)

a) Kentleşme ve yerel yönetim alanında politika ve strateji önerileri geliştirmek,

b) Türkiye’nin toplumsal, ekonomik ve siyasal gerçekliklerine uygun olarak yerel yönetim politikalarına ilişkin strateji önerileri sunmak,

c) Göç ve iskan konularında politika önerileri geliştirmek,

ç) Çevre, orman, su ve benzeri alanlarda koruyucu ve geliştirici politika önerileri geliştirmek,

d) Türkiye’nin kültürel mirasından beslenerek kentleşme politika önerileri geliştirmek,

e) Akıllı şehircilikle ilgili araştırmalar yaparak strateji önerilerinde bulunmak,

f) Boğaziçi imar uygulama programları gereği kamu yatırımlarının planlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak,

g) Etkin bir çevre yönetiminin sağlanması için politika ve strateji önerileri geliştirmek.

Kurulun diğer genel görev ve yetkileri(m.22)

a) Cumhurbaşkanınca alınacak kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirmek.

b) Geliştirilen politika ve strateji önerilerinden Cumhurbaşkanınca uygun görülenler hakkında gerekli çalışmaları yapmak.

c) Küresel rekabetin getirdiği ani değişimlere karşı strateji ve politika önerileri geliştirmek,

ç) Görev alanlarına giren konularda kamu kurum ve kuruluşlarına görüş vermek.

d) Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve sektör temsilcileri, alanında uzman kişiler ve ilgili diğer ilgililerin davet edilmesi suretiyle genişletilmiş kurul toplantıları yapmak.

e) Görev alanlarına giren konularda talep, ihtiyaç ve etki analizi yapmak ve/veya yaptırtmak.

f) Cumhurbaşkanınca verilen diğer görevleri yapmak. 

3-Kurulun çalışma usul ve esasları(m.33)

Kurul, alanlarında doğrudan Cumhurbaşkanı ile çalışır ve Cumhurbaşkanının talimatlarını yerine getirir.

Kurul, kendi görev alanlarıyla ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarından talep edebilir. Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri vermekle yükümlüdürler.(m.36)

Kurul görev alanlarıyla ilgili toplantı ve çalışmalara; bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum ile özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve yerli veya yabancı uzmanlar davet edilebilir.

Kurul, görev alanlarına giren konularla ilgili olarak çalışma grupları oluşturabilir.

Birden fazla kurulun görev alanına giren hususlar genişletilmiş kurul toplantılarında ilgili kurullar tarafından müştereken çalışılır ve görüşler müştereken oluşturulur.  

Yerel yönetim politikaları kurul üyelerine, (100.000) gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (2018 yılı için 10.855 TL) her ay ek ödeme yapılabilir. Bu ek ödeme, yapılacak işin niteliği, çalışma süresi ve üstlenilen görev dikkate alınarak her bir üye için farklı tutarlar belirlenebilir. Bu ödemeler hakkında aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Bu ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.(m.35)

Kurulun başkan ve üyeleri ile personeli, görevlerini yerine getirmeleri sırasında edindikleri, kamuya, ilgililere ve üçüncü kişilere ait gizlilik taşıyan bilgileri, kişisel verileri, gizlilik taşıyan bilgileri, ticari sırları ve bunlara ait belgeleri, bu konuda mevzuat gereği yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamaz, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına kullanamaz. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.(m.36/3)

Sonuç;

Yönetimin merkezine yerleşen cumhurbaşkanının kamu politikası oluşturma, uygulama ve değerlendirme kapasitesinin artırılması amacıyla cumhurbaşkanına doğrudan bağlı yapının içinde ofis ve kurulların oluşturulması öngörülmüştür.

Yerel yönetim politikaları kurulu da Cumhurbaşkanına yerel yönetim alanıyla ilgili bağımsız bilgi sunma ve tavsiyede bulunma işlevlerini yerine getirmektedir. Bu kurul kronik sorunların çözümünde iş birliği ve koordinasyona imkan vermektedir. Yeni yönetim modelinde bu kuruldan politika önerisi geliştirmesi, bakanlıklara geri bildirimde bulunması, ilgili olduğu alandaki faaliyetleri izleyerek ilerleme raporları hazırlaması ve politika yapım sürecine paydaşların (STK, kamu, sektör temsilcileri, akademisyenler gibi) katılımını artırarak ortak aklı devreye sokması beklenmektedir.

Kaynakça;

ESEN, Selin; 2016 Anayasa Değişiklik Teklifinin Değerlendirilmesi, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 2016, Sayı: 2.

GÖNENÇ, Levent; 2017 Anayasa Değişikliği Sürecine Dair Notlar, Birikim Dergisi, Sayı: 335.

GÖZÜBÜYÜK, Şeref/TAN, Turgut; İdare Hukuku C I İdari Yargılama Hukuku, 8. Bası, Turhan Kitabevi, 2016.

 [1] RG:10/7/2018 - 30474

[2] RG;10/7/2018 - 30474

 

Sayfamızı Paylaşın