Nisan-Mayıs 109. Sayımız
2022-04-29

Nisan-Mayıs 109. Sayımız

Mahalli idareler Dergisi 2022 Yılı Nisan-Mayıs 109. Sayı
NİSAN-MAYIS 109. SAYI      
MAKALE BAŞLIĞI/KONU YAZAR KONU TÜRÜ
DİSİPLİN HUKUKU BAĞLAMINDA, TEKERRÜR VE BİR ALT CEZA UYGULAMASININ, YARGISAL İÇTİHATLAR ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Yusuf MERDOĞLU Disiplin Makale
Bütçe İçi İşletmelerin Muhasebe Hizmetleri Hizmet Alımı Suretiyle Muhasebeciye (Mali Müşavir) Gördürülebilir  Ahmet ARSLAN Bütçe Makale
VEKALET GÖREVİ VE ŞARTLARI İLE DOLU KADROYA VEKALET HALİNDE ÖDENECEK VEKALET ÜCRETİ Erdoğan DEDEOĞLU Personel Makale
BELEDİYELERE AİT TAŞINIRLARIN HURDAYA AYRILMASI VE BUNLARIN SATIŞI Mustafa DÖNMEZ Taşıt Makale
KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI KANUNU’NA TABİ TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE BULUNAN YAPILAR İÇİN ALINAN YAPI KAYIT BELGESİNİN GEÇERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Salih KAN KUDEB Makale
BELEDİYELER TİCARİ ARAÇLARIN DENETİMİ NEDENİYLE ÜCRET TALEP EDEBİLİRLER Mİ? Ufuk ÜNLÜ Mevzuat Makale
BELEDİYELER TARAFINDAN ELEKTRONİK ORTAMDA ÜRETİLEN EVRAKLARIN KANITLAYICI BELGE OLARAK KULLANILMASI Salih ÇALAL Mevzuat Makale
SAYIŞTAY’DA YARGILANANLAR  UZMAN GÖRÜŞÜNDEN YARARLANABİLİR Mİ? Atilla İNAN Sayıştay Makale
DEVLET MEMURLARININ AİLE BİRLİĞNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASI Oktay ÇAMDELEN Personel Makale
6360 sayılı yasa ile Mahalleye dönüşen köylerdeki  Mevcut Yapıların Ruhsatlandırılmış Sayılması M.Lamih ÇELİK Ruhsat Makale
SORU CEVAPLARLA SÜT, ŞUA VE YENİ İŞ ARAMA İZNİ Mehmet YALÇIN İş Hukuku Makale
KAMU İŞÇİSİNİN GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ Cumhur Sinan ÖZDEMİR İş Hukuku Makale
BELEDİYE MADEN PAYI İLE İLGİLİ  ÖNEMLİ HUSUSLAR  Fatih YALAZA Harçlar Makale
MEVZUAT HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Sedi KAVAK&Engin KÜKRER Mevzuat Makale
319 SERİ NOLU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ VE ÖDENEK VE HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNDE UYGULAMASI
*ASGARİ ÜCRETLİ OLARAK ÇALIŞANLARDA GELİR VERGİSİ İSTİSNASI
*ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE ÜCRET GELİRİ ELDE EDENLERDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI
*BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALINMASI DURUMUNDA İSTİSNANIN UYGULANMASI
*TEŞVİK VE İSTİSNA KAPSAMINDAKİ ÜCRET ÖDEMELERİ
*3218 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÇALIŞMA
*4691 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÇALIŞMA
*5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÇALIŞMA
*4447 SAYILI KANUN KAPSAMINDA ÇALIŞMA
*YILLIK BEYANNAME VERİLMESİ HALİNDE İSTİSNA UYGULAMASI
*İŞVEREN (Y) TARAFINDAN 2022 YILINDA YAPILAN VERGİLEME
*ÜCRET BORDROSU VE HESAPLAMALAR
*193 SAYILI KANUNUN KALDIRILAN 64 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDA BULUNAN DİĞER ÜCRETLİLERİN DURUMU
*BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİNE ÖDENEN HUZUR HAKKI VE ENCÜMEN ÜYELERİNE ÖDENEN ÖDENEKLER
*BELEDİYE ŞİRKETİ YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNE ÖDENEN HUZUR HAKKI
Salim DEMİRHAN Mevzuat Makale
İKİ İŞÇİNİN BİR BİRİ İLE İŞ YERİNDE KAVGA ETMESİ VE KAVGANIN KİM TARAFINDAN BAŞLATILDIĞININ TESPİT EDİLEMEMESİ, HER İKİ İŞÇİNİNDE İŞ KANUNU 25/11-D MADDESİ GEREĞİNCE FESHİ EDİLDİĞİ KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEPLERİNİN REDDİ GEREKTİĞİ Yargıtay İş Hukuku Yargı Kararları
MUHTARLARIN MECLİS ÜYELİĞİNE DE SEÇİLMELERİ MECLİS ÜYELİĞNİDEN DÜŞÜRÜLME NEDENİ OLABİLİR Mİ? Danıştay Belediye Mevz. Yargı Kararları
SPOR KULÜBÜNE ARAÇ TAHSİSİ Sayıştay Tahsis Yargı Kararları
Memurların Giyecek Yardımı Genelgesi Genelge Personel Yerel Yönt.Gen.Md.
Geçici Süreli Çalıştırılan İşçilerin Süre Uzatımı Hk. Genelge Personel Yerel Yönt.Gen.Md.
Sözleşmeli Personel Ücretleri Vergi İstisnası Genelge Vergi  Kamu Mali Yönt.
Büyükşehir Belediyesinin iştiraki şirketin işlettiği otoparklardan Büyükşehir Belediye personeli ücretsiz veya hangi şartlarda indirimli faydalanabilir. 2- Büyükşehir Belediye Meclisi bununla ilgili bir düzenleme yapabilir mi? Soru/Cevap Ücret Sorular
Soru: Belediyemizde tekniker kadrosunda çalışan ‘Harita Teknikeri’ memurumuz diğer şartları taşıması kaydıyla şef kadrosu için görevde yükselme sınavına katılabilir mi? Soru/Cevap Personel Sorular
Soru: Belediyemizde kapatılacak (Örneğin önümüzdeki 6.ayda kapatılacak olan) bir
müdürlüğün bütçesi yeni açılan başka bir Müdürlüğe aktarılabilir mi? Bütçe işlemleri nasıl
olmalıdır?
  Bütçe Sorular
Soru: Belediyenin mülkiyetinde bulunan Pazar yerini belediye meclisinin 3.8.2017 tarihli kararına istinaden sermayesinin tamamına sahip olduğu şirkete (...Tur, Gıda İnş. San. Ve Tic. A.Ş.)’ye 4.000-TL'ye (5393 s.K. 75. Mad gereği sözleşme ile)tahsis ettiği, şirketin de tahsis karşılığı pazar yerini Salı günleri kullanım hakkının sözleşme tarihinden dört gün sonra üçüncü bir kişiye 12.390,00-TL karşılığında kiralaması, yasal mıdır? Soru/Cevap Tahsis Sorular
PRATİK BİLGİLER
Devlet Memurlarıyla İlgili Mali Haklar       
Devlet Memurlarına Sağlanan Sosyal Yardımlar       
Belediye Başkan Ödeneği       
Belediye Meclis Üyeleri Huzur Hakkı       
Belediyenin Nüfusuna Göre Belediye Encümen Ödeneği       
İl Genel Meclis Üyelerinin Huzur Hakları       
İl Encümen Brüt Ödenekleri       
Asgari Ücretin Net Hesabı Ve İşveren Maliyeti       
Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife       
1608 Sayılı Kanununa Göre 2021 Yılı Belediye İdari Para Cezaları       
2559 Sayılı Polis Vazife Ve Selahiyet Kanununa Göre 2022 Yılı Belediye İdari Para Cezaları       
3194 Sayılı İmar Kanunu'na İlişkin İdari Para Cezaları       
4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak Para Cezaları       
Çeşitli Kanun Ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlara Ait Cetvel       
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’na Göre Verilecek Para Cezaları       
İdari Para Cezası Gerektiren Fiillerin Tekrarı       
Belediye Para Cezası Niteliğinde Olup da, Mahkemelerce Verilen Para Cezaları       
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği       
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu       
7126 Sivil Savunma Kanunu       
Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan Kira İstisna Tutarı       
Hizmet Erbabına İşyeri Veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı      
Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar       
Engelliler İçin Vergi İndirimi       
Yeniden Değerleme Oranları       
Görevden Uzaklaştırma Halinde Ödenecek Ücret       
Ücretli Yıllık İzinler       
İş Akdinin Feshinde İhbar Tazminatı Tutarları       
Memur Ödemelerinden Yapılan Kesintiler       
Devlet Memurlarına Hastalık Ve Refakat İzni       
Memurlarda Açıktan Vekalette Ödenecek Ücret       
Devlet Memurlarında Kurum Dışından Vekalette Ücret       
Kurum İçinden Vekalette Ödenecek Ücret       
1593 Sayılı Umumı Hıfzıssıhha Kanunu       
Ödemelerde Vergi Borcu Sorgulama       
Ödemelerde SGK Borcu Yoktur Talep Etme Borç Limitleri       
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunundaki Parasal Limitler       
Sular Hakkında Kanun       
Tahsildarların Üzerinde Tutabilecekleri Para Limiti       
Belediye Meclis Ve Encümen İçin Uzlaşma Limitleri       
Mahalli İdareler Disiplin Amirleri Cetveli       
Parasal Sınırlar       
KİK Eşik Değerler Ve Parasal Limitler       
Ek Bir Fiyat Farkı Düzenlemesi ve Sözleşmenin Feshi       

 

Haberimizi Paylaşın

Site içi Arama

Haber 7

SORU YANIT

Soru Yanıt
Listeleyin

RESMİ GAZETE

Resmi Gazete

Etiketler

2023 dergi kanun içindekiler belediye yönetimi 75. sayı içindekiler KONKORDATONUN KAMU İHALELERİNE ETKİSİ GAYRİMENKULLERİNİN SATIŞI ihale karapara hal ÇED yapım işi işbitirme zabıta imar barışı emeklilik işçi yıkım disiplin köy mahalle muhtar kamu encümen çevre yerli istekli iş sağlığı stratejik plan gayrimenkul işsağlığı güvenliği uzaman danışmanlık hizmet spor yardım bedelsiz devir Vergisel Muafiyet İstisnalar sosyal hizmet Eylül Sayı ekim şirket hibe sgk pirim borç müdür plan avukat ücret 696 KHK teklif zarf fiyat farkı başkan yardımcısı 7181 DOP emlak huzur hakkı nakdi yardım idari para cezası Yargıtay işyeri ruhsat devir deneyim mal beyan parselasyon yapım faaliyet alanı otopark toplu taşıma faaliyet kefalet sandığı tarım hayvancılık kıyı mera kooperatif belediye demokrasi resmi gazete sorular banka TEBLİĞLER GENELGE VE GÖRÜŞLER MAYIS 2017 şikayet danıştay şubat İmar bütçe görevde yükselme yeri cezası pratik bilgiler taşınmaz müdür kik mücbir sebep paylar proje sözleşme para ceza yağmur suyu mevzuat r.gazete yed-i emin yargıtay kararları Danıştay Karar Sayıştay Kararları yükselme muhasebe denetim KDV meclis Kanunu seçim itfaiye KİK evsel atık kırsal artışı atık 2886 kamulaştırma KİRA BEDELİ VE ECRİMİSİL kamu zararı cezalar cezaları vekalet artışı ibra hal ceza izin parasal sınırlar Kararı kararı soru zabıta Soru Cevap Zabıta Soru Mart İçindekiler fihrist hurda yapı evrak yargı atama pay Uzlaşma Hesap Yargısı Yargılamaya Esas Rapor İlam Sözleşmeli Personel İhale özel hizmet tazminatı Su Kullanım İşyeri yıpranma payı belediye şirketleri pazarlar Kamu İhale yemek yardımı Kişisel Veriler e-ihale Yurtlar Yapım İşi ekmek fiyatı Şirket Müdürü Taşıma bildirim Tükenmişlik Soru? Emlak 111. sayı yemek Ek Gösterge 3194/11 md. İş Hukuku Meclis İşçi Ekim Haziran 2023 Dergi 119. Sayı Mahalli İdareler Dergisi Haziran-2023

YAYINLARIMIZDAN

ÖNE ÇIKANLAR

İDARİ PARA CEZASI GEREKTİREN FİİLLERİN TEKRARI

İDARİ PARA CEZASI GEREKTİREN FİİLLERİN [...]

2021-01-15