SORU : Kayyım ile yönetilen belediyelerin ve belediye meclisinin görevini encümen tarafından yürütül

TL

SORU : Kayyım ile yönetilen belediyelerin ve belediye meclisinin görevini encümen tarafından yürütülen durumlarda komisyon ve encümen seçimleri ne şekilde olacaktır?

YANIT: Bilindiği üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununa 674 sayılı KHK ile eklenen ve bilahare 6758 sayılı Kanunla yasalaşan 45 inci maddeye göre; “… belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklaştırılması veya tutuklanması ya da kamu hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46 ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekili ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seçilme yeterliğine sahip olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. …. Bu belediyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür.”

Maddede bahsi geçen 31 inci madde hükmü; boşalan meclisin görevini, meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi yapılıncaya kadar meclis görevi, belediye encümeninin memur üyeleri tarafından yürütüleceğini hüküm altına almıştır.

Yine, 5393 sayılı Yasa’nın 33 üncü maddesinde; belediye encümenin memur üyelerinin, malî hizmetler birim amiri dışındakilerin belediye başkanınca birim amirleri arasından bir yıl için seçileceği öngörülmektedir.

Bu hükümler çerçevesinde; kayyım ile yönetilen belediyelerde belediye meclisi görevinin encümen tarafından yürütüleceği, bu yetki kapsamında encümenin genel hükümlere göre meclis yetkilerini kullanacağı göz önüne alındığında, encümenin kanunla belirlenen tarihte, yani nisan ayında kendi üyeleri arasından ihtisas komisyonu üyelerini seçimle belirleyeceği,

Ancak boşalan meclisin görevi, belediye encümeninin memur üyelerince yürütüleceğinden, encümenin hem meclis hem de encümen görevini yürüteceği, bu kapsamda encümenin memur üyelerinin mali hizmetler müdürü dışındaki üye/üyelerinin başkan (kayyım) tarafından mevcutlarının tekrar seçilmek suretiyle ya da birim amirleri arasından yenilerinin bir yıl için seçilmek suretiyle belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

 

Kategori: Soru Yanıt
Etiketler: