MAHALLİ İDARELER DERGİSİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜ

Makale Başlıkları

 • Belediye Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi ve Yürürlüğe Girmesi
 • İnşaata Başlama Müddeti
 • Belediyelerde Stratejik Plan Kapsamında Durum Analizlerinin Yapılması 
 • Seçilmiş Belediye Başkan Yardımcılığı 
 • İmar Mevzuatına Göre Ruhsat Alınmasını Gerektirmeyen İnşaat İşleri-1
 • Belediye Başkanlarının Sigortalılık Statüsüne Göre Emeklilik Keseneğine Esas Aylıkları/Prime Esas Kazançları
 • Elektronik Defter Uygulamasına Geçmekle Yükümlü Olan Belediye Şirketleri 
 • Başarı Belgesi veya Ödül Almamış Memur Hakkında,Bir Derece Hafif Disiplin Cezası Uygulanabilir Mi 
 • Belediye Şirketlerinde Envanter Çıkarılması ve Finansal Tabloların Hazırlanma Süreci 
 • Yapım İhalelerinde Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanlarla İlgili Son Değişikliğin Getirdikleri 
 • Kamu İşyerlerinde Uygulanan Personel Yüz Tarama Sistemi Yasal Mı?
 • Meraların Kentlerin Değişim Ve Dönüşümündeki Yeri 
 • Vergi Kanunları Uyarınca Sahte Belge Düzenlediğinden Hüküm Giyenler Kamu İhalelerinde Değerlendirme Dışı Bırakılabilir mi?
 • Hak Sahiplerinin Ölüm Sigortasından Yararlanma Şartları
 • Fiilen Çalışılmayan Günler İçin Yemek ve Yol Bedeli Ödenir mi? Emsal Sayıştay Kararı Işığında Değerlendirme 
 • Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden Sonra Bu İdarelerin Stratejik Plan Yapma Yükümlülüğü ve Stratejik Planın Anlamı

Mevzuat Fihristi 19/04/2019-17/05/2019 Tarihleri Arasındaki Resmi Gazete’de Yayımlanan Önemli Mevzuatı Kapsamaktadır

Yargı Kararları 

 • Devredilen işyerinde imara aykırı tadilattan kim sorumludur?
 • Hukuken doğrudan atanma imkanı olmayan kadro için muvafakat verilir mi?
 • Belediye ile ... Sendikası (...SEN) arasında imzalanan ve 01.04.2014 tarihinden itibaren geçerli olan sözleşmede, memur ve sözleşmeli personele 2014 yılının Nisan ve Aralık ayları arasında mevzuatın öngördüğü tutardan daha yüksek tutarda sosyal denge ödemesi yapılması
 • Araç Muayenelerinin Geç Yapılması Nedeniyle Gecikme Bedelinin Ödenmesi
 • Belediyelerin iktisap edecekleri gayrimenkul vesair ayni hakların tescili, şerhi ve terkini işlemleri tapu ve kadastro harçlarından muaf tutulmasına rağmen ….. Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğünce tapu harcı ödendiği görülmüştür.

 

Genelge, Görüşler ve Tebliğler 

 • Belediyelerde 7 gün 24 saat Esasına Göre Hizmet Verilmesi Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişi
 • İhale İle Piyasadan Yemek Hizmeti Satın Alınmasına İlişkin Görüş
 • Danıştay YD Kararları Sonrasında Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin Durumu

 

Soru - Cevap

 1. Sürücülü araç kiralama ihalesi kapsamında şu an için Müdürlüğümüz bünyesinde çalıştırılmakta olan 64 kişi sürücü işçi personellerin ihale süresi bitiminde, Belediyemiz Şirketine " İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında alınabilir mi?
 2. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bandırma Belediyesi bünyesinde alt işverene bağlı çalışan personeller Belediye şirketi bünyesine geçirilmiştir. Söz konusu işçilere geçişten önce verilen yemek yardımı 10 TL iken geçiş sonrasında Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan 12.04.2018 tarihinde bakanlığın yayınlamış olduğu Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen 5 TL tutarındaki yemek yardımından yüksek olması sebebiyle işçilere 10 TL değil de 5 TL yemek ücreti ödenmeye başlanmıştır. Yapılan bu uygulama doğru mudur? Yemek ücreti ne kadar ödenmelidir?
 3. İlaveten Şirket bünyesine geçirilmeden önce alt işverene bağlı çalışan personelin taraf olduğu toplu sözleşme bulunmamaktadır. 12.04.2018 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu T.İ.S’ in izinler dışındaki tüm maddelerine bağlı kalarak mali haklar da değişiklik yapmayıp sadece izin (yıllık izin, mazeret izni vb) günleri arttırılarak şirket ile Disk Genel İş Sendikası ile arasında 05.11.2018 tarihinde T.İ.S imzalanmıştır. Bu imzalanan T.İ.S deki izin artışları yasal mıdır? Ayrıca bu T.İ.S ‘den faydalanan çalışanlardan sendika üyelik aidatı kesilmeli midir?
 4. Bir hizmet alım ihalesine ilişkin dokümanda komisyonun takdirini içeren bir hükme yer

verilmesi mevzuata uygun mudur?

 1. 1- 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bandırma Belediyesi bünyesinde alt işverene bağlı çalışan personeller Belediye şirketi bünyesine geçirilmiştir. Söz konusu işçilere geçişten önce verilen yemek yardımı 10 TL iken geçiş sonrasında Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan 12.04.2018 tarihinde bakanlığın yayınlamış olduğu Toplu İş-Sözleşmesinde belirtilen 5 TL tutarındaki yemek yardımından yüksek olması sebebiyle işçilere 10 TL değil de 5 TL yemek ücreti ödenmeye başlanmıştır. Yapılan bu uygulama doğru mudur? Yemek ücreti ne kadar ödenmelidir?
 2. 2- İlaveten Şirket bünyesine geçirilmeden önce alt işverene bağlı çalışan personelin taraf olduğu toplu sözleşme bulunmamaktadır. 12.04.2018 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu T.İ.S’ in izinler dışındaki tüm maddelerine bağlı kalarak mali haklar da değişiklik yapmayıp sadece izin (yıllık izin, mazeret izni vb) günleri arttırılarak şirket ile Disk Genel İş Sendikası ile arasında 05.11.2018 tarihinde T.İ.S imzalanmıştır. Bu imzalanan T.İ.S deki izin artışları yasal mıdır? Ayrıca bu T.İ.S ‘den faydalanan çalışanlardan sendika üyelik aidatı kesilmeli midir?