Mahalli İdareler Dergisi Haziran/Temmuz Sayısı
2021-06-18

Mahalli İdareler Dergisi Haziran/Temmuz Sayısı

HAZİRAN /TEMMUZ 2021  MAKALE BAŞLIKLARI

YAZARLAR

SAYFA

Belediyelerin Bankalardaki Vadeli Mevduat Hesapları İle İlgili Önemli Hususlar

Fatih YALAZA

3

Disiplin Soruşturması Yapılmasının Usul ve Esasları

Mustafa DÖNMEZ

19

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na Tabi Memurun

Selim SALTAN&İsa ARAS

32

Emekli Maaşı ve Emeklilik Tazminatı Hesaplaması

Taşınmaz Takası (Trampa) İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

Ahmet ARSLAN

46

Memur Disiplin Yönetmeliğinde Yenilikler ve Değişenler

Akın ŞİMŞEK

52

Mahalli İdare ve Şirket İşçilerinin SGK Prim Ödeme Gün Sayısı Hesaplamaları

Mahmut ÇOLAK

63

Belediye İşçisinin İşverene Verdiği Zararın Miktarına Göre İş Sözleşmesinin Feshi

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

75

Bankalar İle Yapılan Sözleşme Tarihinden Sonra Kuruma Açıktan veya Naklen Atanan Personel İçin Promosyon Ödemesi Yapılır Mı?

Oktay ÇAMDELEN

80

Haberleşme Vergisi

M.Lamih ÇELİK

87

Kayıt Dışı İstihdamda Belediye Zabıtalarının Dikkat Etmesi Gereken İnce Noktalar

Mehmet YALÇIN

95

 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik İle Yapılan Önemli Değişikliklerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

Sedi KAVAK&

Engin KÜKRER

106

Bağımsız Denetime Tabi Belediye Şirketlerinin İnternet Sitesi Açma Yükümlülüğü

Mustafa YAVUZ

121

İşçi Kuruluşu Yöneticiliği Güvencesine Yönelik Anayasa Mahkemesince Verilen Bir Kararın İncelenmesi

Salih ÇALAL

127

İhalede Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge Konusundaki Tartışma

Avukat Necati TORUN

134

Yapım İşi İhalelerinde İhale Sonrası Sözleşme Süresi Karşılıklı Anlaşarak Kısaltılabilir Mi?

Gürkan GÜVEN

140

Hazine Taşınmazlarının Satış Gelirlerinden Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Pay Verilmesi

Suat ŞİMŞEK

145

Belediyelerde Amortisman Muhasebesi

Hikmet BAL

151

Büyükşehirlerde Maden Ruhsatı Üretim Faaliyetlerine Dayalı Tesislerin Ruhsatlandırma Yetkisi

Mustafa ŞEN

154

Belediye Tasarrufunda Olan Yerlerin Belediye Şirketince Kiraya Verilmesi

Ufuk ÜNLÜ

160

Anayasa Mahkemesi Cafer Sezgin ve Diğerleri bireysel başvurusu (Şehir içi yolcu taşımacığı devam eden bu imtiyazın İdarece tek taraflı olarak sona erdirilmesi ve belirtilen Güzergâhta yolcu taşıma işi için yeni bir ihale yapılması)

AYM

 

2886 sayılı Yasa hükümleri uyarınca yapılan ihalenin dayanak yapıldığı kira sözleşmesinin süre bitimi itibariyle sona erdiği ve sözleşmede yer alan idareye teslim edilmeksizin geçen her gün için cari yıl kira bedelinin %1’i oranında ceza uygulanacağına ilişkin

Yargıtay Kararı

Kira Bedeli Ve Ecrimisil (Milli Emlak Daire Başkanlığından Alınan yerine belediye tarafından kiraya verilmesi ve süresinin dolması hk.)

İzinsiz taşımacılık yapan davacıya fiiline uygun olarak verilen Cezanın yetkisiz mercii olan zabıta daire başkanlığınca tesis edilmesi karşısında İşlemde yetki yönünden İncelenmesi

Danıştay Kararları

Çevreyi kirletenler ve çevreye zarar verenlerin, Meydana gelen zarardan dolayı kusur şartı aranmaksızın Sorumlu oldukları

Belediye meclisinin yetkisini encümen yerine getirmesi

Söz konusu araç kiralama hizmet alım işinin süresi bitmesine rağmen, kiralamalara ilişkin sözleşmenin yenilenmemesi ve bu araçların herhangi bir sözleşme olmadan bakım ve onarım masraflarının Belediyeden karşılanması

Sayıştay Kararları

Belediye Araçlarına Kesilen Trafik Ceza Ödemesi

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında (Bazı belediyelerin sitelerinden tek kademeli olarak hızla online hizmetlerin sunumunda gerekli tedbirlerin alınması ve iki kademeli vb. tedbirlerin alınması hususunda)

Genelgeler

Yurtdıdışı İlişkiler (Belediyelerin yurt içinde veya yurtdışındaki şahıs, şirket, vakıf, dernek vb. ile yürütecekleri ortak faaliyet veya hizmet projeleri kapsamında yurt dışında düzenleyecekleri her türlü faaliyete ilişkin izin verme iş ve işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmıştır)

Çocuk Oyun Alanları Hakkında

Açık Düğün Salonu Ruhsatı Hk.

Görüşler

Parsel Bazlı Vergi Değeri Tespiti Hk.

Belediye Gelirleri Hk.) Belediyeye ait Bütçe İçi İşletmesi fiyat tarifesinde belediyelerce üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği ticari indirimler yapılabilmesinin mümkün olduğu,

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Hk.) termal kaplıca tesislerinin işletmeciliğini yapan firmasının işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği, söz konusu tesislerde yer alan işyerlerinin ruhsatlandırılması hakkında

Enerji Nakil Hattı Hk.) Çiftçilerin yeraltı sularını derinkuyu sondajları vasıtasıyla çıkartabilmesi ve sulama suyu olarak kullanılabilmesi için söz konusu alana elektrik enerji nakil hatlarının çekilmesi gerektiği, bu alana belediye bütçesinden karşılanmak üzere anahtar teslimi enerji nakil hattı işinin ihale edilip edilemeyeceği hk.,

Fiziki durum ve itfaiye raporu) itfaiye muayene raporu düzenlenmiş ve ruhsatlandırılmış yerlerden gelecek ruhsat devri taleplerinde yeni bir itfaiye muayene raporunun istenip istenmeyeceği, devredilmek istenen iş yerinin fiziki durumunun hangi belgeler üzerinden incelenmesi hususunda

Yapı Kullanmaya Esas Harç ve Ücretler Hk.) “herhangi bir m2 fazlalığı ve azalması söz konusu olmayan, proje ve eklerine göre inşa edilen ve ilk ruhsat sahibi tarafından yapı kullanma harç ve ücretleri ödenerek yapı kullanma izin belgesi alınan bu yapılara kullanım değişikliği sebebiyle tekrar yapı kullanma harç ve ücretlerinin ödenmesinin mükerrerlik olup olmayacağı hk.

... Belediyesinde 2013 yılından itibaren Programcı (memur) olarak görev yapıyorum. 4 yıllık Teknik Öğretmenlik mezunuyum. 8 yıllık memurum ve derece-kademem 4/1. Şu anda 1. Derece Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne vekalet etmekteyim. Vekalet ücreti alabilir miyim? Alabilirsem hangi kalemlerde (Ek Ödeme, Ek Gösterge, Özel Hizmet Tazminatı, Yan ödeme) rakamsal olarak ne oranda faydalanabilirim? Ek göstergemi vekalet ettiğim müdürlük üzerinden mi yoksa kendi kadrom üzerinden mi alırım?

SORULAR

Zabıta Yönetmeliğinin “Görevde yükselme şartları” başlıklı 17. Maddesinin c/1 inci fıkrası ve ikinci “Aynı Maddenin “(2) (...) Ancak, yeni kurulan belediyeler ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara başvuru olmaması halinde en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.” fıkrası hükmü nasıl uygulanmalıdır.

Belediyelerde Şirket Müdürlerinin Fazla Çalışma Veya Huzur Hakkı Ücretleri Ödenebilir Mi?

Şirket Müdürlerine Huzur Hakkı Ödenir Mi?

Şirket Müdürleri Hususi (Yeşil ) Pasaport Alabilirler?

Belediye başkanlığına Genel İdare kadrosuna naklen düz memurluk kadrosuna geçiş yapan kişi öğrenimini Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olması hasebiyle “ 3795 sayılı Bazı Lise, Okul Ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun Kanunun 3. Maddesinin (a) bendi: a) (Değişik: 2/12/2016 -6764/50 md.) Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okullardan mezun olanlara “teknisyen” Unvanı verilir.” hükmü gereği teknisyen kadrosuna Unvan Değişikliği sınavına tabi olmadan geçiş yapabilir mi?

Belediyemiz kadrosunda görev yapan İtfaiye Memurunu yine belediyemizin kurduğu hal pazarına güvenlik görevlisi olarak görevlendirebilir miyiz?

Devlet Memurlarıyla İlgili Mali Haklar

 Devlet Memurlarına Sağlanan Sosyal Yardımlar                                                                                                     

 Belediye Başkan Ödeneği                                                                                                                                          

 Belediye Meclis Üyeleri Huzur Hakkı                                                                                                                         

 Belediyenin Nüfusuna Göre Belediye Encümen Ödeneği                                                                                            

 İl Genel Meclis Üyelerinin Huzur Hakları                                                                                                                  

 İl Encümen Brüt Ödenekleri                                                                                                                                      

 Asgari Ücretin Net Hesabı Ve İşveren Maliyeti                                                                                                          

 2021 Yılı Asgari Geçim İndirimi                                                                                                                               

  Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife                                                                  

 1608 Sayılı Kanununa Göre 2021 Yılı Belediye İdari Para Cezaları                                                                         

2559 Sayılı Polis Vazife Ve Selahiyet Kanununa  Göre 2021 Yılı Belediye İdari Para Cezaları                                                                                                                                                                                     232                                                                                                                                                                             

 3194 Sayılı İmar Kanunu'na İlişkin İdari Para Cezaları                                                                                          

 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak Para Cezaları                                                                                    

Çeşitli Kanun Ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlara Ait Cetvel                                                                                                                                                     

 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’na Göre Verilecek Para Cezaları                                                                             

 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu                                                                                                                     

 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu                                                                                                              

 7126 Sivil Savunma Kanunu                                                                                                                                    

 6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu                                                                                                                        

 H - Cetveli                                                                                                                                                                  

 Fazla Çalışma Ücretleri                                                                                                                                                                                     Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan Kira İstisna Tutarı                                                                                                                                                                                     244                                                                                                                                                                             

Hizmet Erbabına İşyeri Veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde  Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı                                                                                                                               

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin Tutar                                                                                                                                                                                     244                                                                                                                                                                             

 Engelliler İçin Vergi İndirimi                                                                                                                                    

 Yeniden Değerleme Oranları                                                                                                                                      

 Görevden Uzaklaştırma Halinde Ödenecek Ücret                                                                                                       

 Ücretli Yıllık İzinler                                                                                                                                                   

 İş Akdinin Feshinde İhbar Tazminatı Tutarları                                                                                                        

 Memur Ödemelerinden Yapılan Kesintiler                                                                                                                 

 Devlet Memurlarına Hastalık Ve Refakat İzni                                                                                                           

 Memurlarda Açıktan Vekalette Ödenecek Ücret                                                                                                         

 Devlet Memurlarında Kurum Dışından Vekalette Ücret                                                                                             

 Kurum İçinden Vekalette Ödenecek Ücret                                                                                                                   

 1593 Sayılı Umumı Hıfzıssıhha Kanunu                                                                                                                    

 Damga Vergisine Tabi Kağıtlar                                                                                                                                

Vergi Usul Kanununda  Yer Alan Ve 01.01.2021  Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had Ve Tutarlar                                                                                                                                                                     

 Çevre Temizlik Vergisi                                                                                                                                              

 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunundaki Parasal Limitler                                                                                           

 Alındı Birim Fiyatları                                                                                                                                                

 Sular Hakkında Kanun                                                                                                                                             

Tahsildarların Üzerinde Tutabilecekleri Para Limiti

 Belediye Meclis Ve Encümen İçin Uzlaşma Limitleri                                                                                                 

 KİK Eşik Değerler ve Parasal Limitler                                                                                                                      

 PARASAL SINIRLAR                                                                                                                                               

Proje Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları

PRATİK BİLGİLER

 

 

 

 

 

Haberimizi Paylaşın

Site içi Arama

Haber 7

SORU YANIT

Soru Yanıt
Listeleyin

RESMİ GAZETE

Resmi Gazete

YAYINLARIMIZDAN

ÖNE ÇIKANLAR

İŞ KANUNU YÖNÜNDEN İDARİ PARA CEZALARI

 İŞ KANUNU YÖNÜNDEN İDARİ PARA [...]

2021-01-15

BELEDİYE PARA CEZASI NİTELİĞİNDE OLUP DA, MAHKEMELERCE VERİLEN PARA CEZALARI

BELEDİYE PARA CEZASI NİTELİĞİNDE OLUP DA, MAHKEMELERCE VERİLEN PARA [...]

2021-01-15

İDARİ PARA CEZASI GEREKTİREN FİİLLERİN TEKRARI

İDARİ PARA CEZASI GEREKTİREN FİİLLERİN [...]

2021-01-15

İMAR PARA CEZALARI VE BUNLARIN HESAPLANMA ŞEKLİ

 İMAR PARA CEZALARI VE BUNLARIN HESAPLANMA [...]

2021-01-15